ENVIROMENTÁLNÍ POLITIKA

Environmentální politika

K dosažení udržitelné úrovně konkurenceschopnosti a pozice na trhu určilo vedení společnosti Teknia Uhersky Brod za klíčové faktory úspěchu kvalitu a povědomí o životním prostředí. Náš vztah se zákazníky, dodavateli, ostatními třetími stranami a snaha o zdokonalování všech zaměstnanců jsou našim klíčem k úspěchu.

Máme za to, že kvalita a povědomí o životním prostředí jsou:
- odpovědností každého zaměstnance a každé oblasti v rámci společnosti,
- základem naší budoucnosti.

Kvalitou rozumíme očekávání trhu, tedy zákazníků, dodavatelů a zaměstnanců. Mimo to také chápeme, že povědomí o životním prostředí má za následek snížení vlivu, který máme na životní prostředí v důsledku naší činnosti.

Ve společnosti Teknia Uhersky Brod se zaměřujeme na to, aby naše existence a činnosti byly založeny na poskytování produktů a služeb, které:
- vyhovují definovaným požadavkům a aplikačním potřebám,
- splňují dohodnuté normy a specifikace,
- vyhovují konkurenceschopné a udržitelné cenové strategii,
- jsou bezpečné a ohleduplné k životnímu prostředí.

Dále považujeme za důležité zaručit:
- angažovaný postoj k prevenci vad, která má prioritu před vyhledáváním vad,
- plnění požadované legislativy životního prostředí a také všech ostatních vnitropodnikových požadavků,
- používání procesů, postupů a materiálů, které zamezují, snižují nebo kontrolují znečišťování se závazkem mu předcházet,
- závazek k trvalému zlepšování efektivity a výkonnosti systému řízení kvality a životního prostředí,
- kapitálovou návratnost při splnění hledisek totální kvality a nulového počtu vad,
- stanovené a revidované cíle, které zdůrazňují, respektují a splňují interní a externí požadavky zákazníků a rovněž minimalizují spotřebu zdrojů a vliv na životní prostředí.

Environmentální aspekty

Stanovili jsme si tři významné environmentální aspekty:
1. Omezení výskytu aspektu vzniku emisí na lakovně
2. Omezení výskytu aspektu vzniku emisí a výparů při fluorizaci
3.  Omezení výskytu aspektu vzniku odpadních vod a vodních kalů (NO)

V rámci zavedeného EMS máme ve společnosti Teknia Uhersky Brod a.s., identifikovány dopady svých činností na životní prostředí (tzv. environmentální aspekty dle ISO 14001) formou Registru environmentálních aspektů. Všechny environmentální aspekty jsou pravidelně hodnoceny z hlediska jejich závažnosti, a ty nejvýznamnější jsou řešeny prioritně formou cílů EMS na příslušný rok. Pro řízení ostatních aspektů jsou vypracovány a udržovány příslušné dokumentované postupy zabezpečující dodržování právních a jiných požadavků, které se na ně vztahují.

Vedení společnosti Teknia Uhersky Brod přijímá odpovědnost za kvalitu a řízení životního prostředí a určuje výše uvedené principy za prioritní cíl, který mají zaměstnanci plnit. Dále se vedení společnosti Teknia Uhersky Brod zavazuje, že poskytne příslušné zdroje pro garantování adekvátního zavádění politiky kvality a životního prostředí. Tato politika bude pravidelně sdělována všem zaměstnancům.

Naši zákazníci